Monday, October 12, 2009

Fritz 11 Analysis of Kavinayan Sivakumar Vs Eric Rosen


http://www.uschessleague.com/games/sivakumarrosen09.htm

Week 6: Sivakumar,Kavinayan - Rosen,Eric
USCL 2009 05.10.2009


1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 Bc5 4.c3 Nf6 5.d3 a6 6.Bb3 d6 7.0–0 Ba7 8.Nbd2 Ne7 9.Re1 Ng6 10.Nf1 0–0 11.Ng3

[11.Be3 Bxe3 12.fxe3 d5 13.exd5 Nxd5 14.Ng3 Nf6 15.Bc2 Re8 16.d4 Bg4 17.h3 Bxf3 18.Qxf3 Qd5 19.Qxd5 Nxd5 20.c4 Nf6 21.Bxg6 hxg6 22.d5 e4 23.Red1 Nd7 24.Rd4 f5 25.Ne2 Ne5 Pedersen,D (2294)-Shanmugam,R (2156)/Budapest 2006/CBM 113 ext/½–½ (59)]

11...Bg4N

[11...Be6 12.Bc2 (12.d4 h6 13.h3 Re8 14.Nf5 Qc8 15.g4 exd4 16.N3xd4 Bxb3 17.Qxb3 Rxe4 18.Bxh6 Bxd4 19.Bxg7 Rxe1+ 20.Rxe1 Nxg4 21.Ne7+ Nxe7 22.Rxe7 Qf5 23.Bxd4 Ne5 24.Bxe5 Qg5+ 25.Bg3 Qxe7 26.Qxb7 Qd8 Bhat,V (2431)-Haslinger,S (2410)/Dos Hermanas 2004/CBM 099 ext/½–½ (54)) 12...Re8 13.h3 d5 14.Ng5 Bc8 15.exd5 h6 16.N5e4 Nxd5 17.Qf3 Be6 18.Bb3 Ndf4 19.Bxf4 exf4 20.Nh5 Bxb3 21.Nef6+ gxf6 22.Rxe8+ Qxe8 23.Nxf6+ 1–0 Gunnarsson,J (2366)-Slobodjan,R (2529)/Ohrid 2001/CBM 084]

12.h3 Be6 13.d4!?

[13.Bc2 Preserve bishops. RBR 13...d5 14.exd5 Qxd5 15.Bb3 Qd6 16.Bxe6 Qxe6 17.d4 e4 18.Ng5]

13...c6

Controls d5

14.Bxe6 fxe6 15.dxe5

[15.Qb3 Qc8±]

15...dxe5

[15...Nxe5!? 16.Be3 Nxf3+ 17.Qxf3 Nd5=]

16.Qb3±

White pins: Qb3xe6

16...Qc8 17.Be3 Bxe3 18.Rxe3 Rd8

[18...c5 19.Rd1²]

19.Ng5 Nf4 20.Nf5 Kf8 21.g3 h6 22.gxf4 hxg5 23.fxg5

[23.Nd6 Rxd6 24.fxe5±]

23...Nh5?

[¹23...exf5 and Black has air to breath 24.gxf6 f4 25.fxg7+ Kxg7=]

24.Nh4 Nf4 25.Rf3 Kg8 26.Ng2 Nxg2 27.Kxg2 Qd7 28.h4 Rf8

[28...c5 29.g6 b5 30.a4+-]

29.Qd1

[29...Qe7 30.Rfd3 Qf7+-]

29...Qe7

[29...Rfd8 30.Qh1±]

30.Qe2

[30.Rxf8+ Rxf8 31.Qh5 Qf7 32.Qxf7+ Rxf7+-]

30...Rxf3

[30...g6 31.Rxf8+ Rxf8 32.Rd1±]

31.Qxf3+-

[31.Kxf3?! Qf7+ 32.Kg2 Qf4±]

31...Rf8 32.Qg3

[32.Qh5!? Qf7 33.Qxf7+ Kxf7 34.Rd1+-]

32...Rf4± 33.f3 Qd8 34.Qe1 Qd3 35.Qf2 Rf8 36.Re1

[36.Rf1 Rf4±]

36...Rd8 37.Re2 Qd1 38.Qf1 Qd3 39.Qf2 Qd1 40.Rc2 Rd3 41.Qe2 Kf7 42.Qxd1 Rxd1 43.h5 Rd8 44.Kg3 Rd1 45.Rg2 Rh1

Black threatens to win material: Rh1xh5

46.Kg4 a5 47.b3 Ke7 48.c4 b6 49.a3 Kf7 50.Rf2

[50.a4!?²]

50...Rg1+= 51.Kh4 Rh1+ 52.Kg4 Rg1+ 53.Kh4 Rh1+ 54.Kg4 Rg1+

½–½

Saturday, October 10, 2009

Fritz 11 Analysis of Shaun Smith Vs Kavinayan Sivakumar


http://www.uschessleague.com/games/ssmithsivakumar09.htm


Week 5: Smith,Shaun (2038) - Sivakumar,Kavinayan (2048)
USCL 2009 30.09.2009


1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 a6 5.Be2 b5 6.Be3 Bb7 7.Nd2 Nf6 8.Bd3 d6 9.0–0 Be7 10.N4b3N

Black has a cramped position
[10.h3 0–0 11.c3 Nbd7 12.N4b3 Qc7 13.f4 e5 14.Qe2 Rfe8 15.Qf2 Bf8 16.Rae1 d5 17.Bb1 dxe4 18.fxe5 Qxe5 19.Qh4 Qh5 20.Qxh5 Nxh5 21.Bd4 Ng3 22.Rf4 Bd6 23.Rg4 g6 24.Bf2 Nh5 Mudongo,B (1962)-Ohme,M (2225)/Ekaterinburg 2007/CBM 118 ext/0–1 (51); 10.a4!? b4 11.c3²]

10...0–0

Black castles and improves king safety

11.f4

Black has a cramped position

11...Nbd7 12.g4 g6

[12...d5 was recommended by IM Bryan Smith after the game. 13.e5 Ne4 14.Qf3 Ndc5 15.Nxc5 Nxc5 16.Bd4 Qc7 17.f5 Bg5 18.Nb3 Ne4=]

13.c3 d5

Black threatens to win material: d5xe4

14.e5

White threatens to win material: e5xf6

14...Ne4

Black can be proud of that piece

15.g5

White wins space

15...Ndc5

[15...Qc7 16.Bxe4 dxe4 17.Qe2=]

16.Bc2

[16.Bxe4 Nxe4 17.Nxe4 dxe4 18.Qxd8 Rfxd8=]

16...Na4

[16...Qc7 17.Qe2³]

17.Qb1

[17.Nxe4!? should be considered 17...dxe4 18.Qb1²]

17...Nxd2³ 18.Nxd2 Nb6 19.Bd3 Nc4 20.Bxc4

[20.Nxc4!? bxc4 21.Be2=]

20...dxc4µ 21.Nf3 Bxf3

[21...Qc7!?µ]

22.Rxf3³ Qd5

Black threatens to win material: Qd5xf3

23.Qd1 Rfd8

[23...Qe4 24.Rg3³]

24.Qxd5= Rxd5 25.Kf2 Rad8 26.Ke2 Kf8 27.Rff1 Ke8 28.Rad1 b4

[28...Rxd1 29.Rxd1 Rxd1 30.Kxd1=]

29.cxb4 Bxb4 30.Rxd5 exd5

Black has a new passed pawn: d5 [Less advisable is 30...Rxd5 31.Rc1±]

31.Bd4

A valuable piece

31...Be7 32.Rf3 Kf8 33.Rh3

White threatens to win material: Rh3xh7

33...Kg8 34.Rf3 Rb8 35.Kd2 a5 36.h4 h6 37.Kc2 a4 38.Rh3 h5 39.Rf3 Ra8 40.a3

White has a new backward pawn: b2

40...Ra5 41.f5 gxf5 42.Rxf5 Bc5

Black threatens to win material: Bc5xd4 [42...Rb5 43.Rf2=]

43.Bc3

White threatens to win material: Bc3xa5 [43.Bxc5 Rxc5 44.Kc3 Kg7=]

43...Ra6 44.e6

[44.Rf1!?= is interesting]

44...fxe6µ 45.Rf6

[45.Rf4 Rb6µ]

45...d4 46.Bd2

[46.Rg6+ Kf7 47.Rf6+ Ke7µ]

46...Rb6

[¹46...Bf8–+]

47.Rh6??

another step towards the grave [¹47.Ba5 d3+ 48.Kc3µ]

47...e5–+ 48.Rxh5 Rg6 49.Ba5 e4

Black intends d3

50.Bd8

[50.Kc1–+ there is nothing better in the position]

50...Bf8

[50...d3+ 51.Kd1 Bd4 52.Bf6 Bxf6 53.gxf6–+]

51.Bf6

[51.Kd1 e3 52.Ke2 Re6–+]

51...Bg7 52.Be7

[52.Kd1–+ is one last hope]

52...e3

[52...d3+ 53.Kd1 e3 54.Bc5 e2+ 55.Ke1 Re6 56.Bf2 Bxb2 57.Rh8+ Kxh8 58.Bg3 Re3 59.Kd2 e1Q+ 60.Bxe1 Re2+ 61.Kd1 c3 62.Bxc3+ Bxc3 63.h5 Re1#]

53.Bb4 d3+ 54.Kc1 Be5 55.Bc5

[55.Be1 cannot undo what has already been done 55...Rb6 56.Rh6 Bxb2+ 57.Kb1 Rb3 58.Ba5 Bxa3+ 59.Ka2 d2 60.Rg6+ Kh7 61.Rh6+ Kg7 62.Rc6 d1Q 63.Rc7+ Kg8 64.Rc8+ Bf8 65.Rxf8+ Kxf8 66.Bb4+ Ke8 67.g6 Qb1#]

55...Bf4 56.Kd1

[56.Bb4 doesn't change anything anymore 56...e2+ 57.Kb1 d2 58.Ka2 e1Q 59.Rh6 Rxh6 60.h5 c3 61.b3 d1Q 62.gxh6 axb3#]

56...e2+ 57.Ke1 Re6

[57...Re6 58.Rh8+ Kxh8 59.Bd4+ Kg8 60.Bc5 d2+ 61.Kf2 e1Q+ 62.Kg2 Qg3+ 63.Kf1 d1Q#]

0–1


Friday, October 9, 2009

Fritz 11 Analysis of Kavinayan Sivakumar Vs Vadim Martirosov


http://www.uschessleague.com/games/sivakumarmartirosov09.htm

Week 4: Sivakumar,Kavinayan - Martirosov,Vadim
USCL 2009 , 23.09.2009


1.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 Na5 4.0–0 a6 5.Be2 b5 6.d4 cxd4 7.Nxd4 Bb7 8.Bf3N

[8.Bd3 e6 9.a4 b4 10.Nd2 Qc7 11.Re1 Ne7 12.N2f3 Ng6 13.e5 Bc5 14.Qe2 Qb6 15.Be3 0–0 16.Rad1 Nc6 17.Nxc6 Bxc6 18.Bxc5 Qxc5 19.Be4 f6 20.Bxc6 Qxc6 21.exf6 Rxf6 22.Qe4 d5 Qin Kanying (2501)-Skripchenko,A (2450)/Shenyang 2000/CBM 079/1–0 (56);

8.a4 Bxe4 9.axb5 axb5 10.Nc3 Bb7 11.Ndxb5 Nf6 12.Bf3 d5 13.Nxd5 Nxd5 14.Bxd5 Bxd5 15.Qxd5 Qxd5 16.Nc7+ Kd8 17.Nxd5 e6 18.Nb6 Rb8 19.Rd1+ Ke7 20.Be3 Nb7 21.Ra7 Ke8 22.Nd7 1–0 Teran Alvarez,I (2417)-Vea,O (2147)/Gibraltar 2007/CBM 116 ext; 8.e5 Qc7±]

8...d6 9.Nc3 e6 10.a3

[10.b4!? Nc4 11.a4 bxa4 12.Rxa4 Nf6 13.h4]

10...Nf6² 11.Re1

Black has a cramped position

11...Be7 12.b3

Prevents intrusion on c4

12...0–0 13.Bb2 Rc8 14.Qe2 Nc6 15.Nxc6 Bxc6 16.Rad1 Qc7 17.h3

Secures g4 [17.Qe3 h6=]

17...Rfe8 18.g3 Qb7 19.Bg2 a5 20.b4 axb4 21.axb4 Bf8 22.f4

White plans e5 [22.Nb1!?= is worthy of consideration]

22...d5³ 23.e5

This push gains space

23...Ne4

[23...Nd7!? 24.Rd4 Nb6µ]

24.Nxe4= dxe4 25.c3

Covers b4 [Inferior is 25.Bxe4 Bxb4 26.Bxc6 Qxc6µ]

25...Red8 26.Rxd8 Rxd8 27.Rd1?

[¹27.Bxe4!? and White has air to breath 27...Bxe4 28.Qxe4 Qxe4 29.Rxe4³]

27...Qa7+µ 28.Kf1??

shortens the misery for White [¹28.Kh2 Rxd1 29.Qxd1–+]

28...Rd3

[¹28...Rxd1+ and Black has it in the bag 29.Qxd1 Bd5–+]

29.Rxd3² exd3 30.Qxd3 Bxg2+ 31.Kxg2 Qa2

Black pins: Qa2xb2

32.Qd2 h5 33.Bc1 Qc4 34.Kf2 Be7 35.Qe1 g6 36.Be3 Qd3 37.Bd4

[37.h4!?±]

37...Bxb4= 38.cxb4 Qxd4+ 39.Kf3 Qd3+ 40.Kf2

[40.Kg2 Qc2+ 41.Kf3 Qb3+ 42.Kg2 Qd3=]

40...h4³ 41.gxh4 Qxh3 42.Ke2 Qg2+ 43.Ke3 Qc2 44.Qd2 Qb3+ 45.Ke4 Kg7 46.Qd6 Qc4+ 47.Ke3 Qc1+ 48.Qd2 Qg1+ 49.Qf2

White threatens to win material: Qf2xg1

49...Qh1 50.Kd2??

[50.Qe2 Qh3+ 51.Ke4 Qxh4 52.Qxb5 g5³]

50...Qh3??

ignoring the path to victory [¹50...Qd5+ secures the win 51.Ke2 Qc4+ 52.Kd1 Qxb4–+]

51.Kc2 Qa3

Black threatens to win material: Qa3xb4

52.Qd4?

[52.Qc5!?³ is an interesting alternative]

52...Qg3µ 53.Kd2 Qxh4

[¹53...Kh6–+]

54.Qe3??

leads to further unpleasantness [54.Ke3!?µ]

54...Qh1

[54...g5 and Black can already relax 55.fxg5 Qxb4+ 56.Kc2 Qc4+ 57.Kb1–+]

55.Kc3??

White crumbles in face of a dire situation [¹55.Kc2–+]

55...Qa1+ 56.Kc2 Qa2+ 57.Kc1 Qc4+ 58.Kd1 Qxb4 59.Qg3 Qb1+ 60.Kd2 Qb2+ 61.Kd1 Qd4+ 62.Kc1 b4 63.Qg5

[63.Kc2–+ the only chance to get some counterplay]

63...b3 64.Qf6+ Kg8 65.f5

[65.Qe7 Qc3+ 66.Kd1 Qd3+ 67.Ke1 b2 68.Qe8+ Kg7 69.Qb8 b1Q+ 70.Qxb1 Qxb1+ 71.Kd2 Qa2+ 72.Ke1 Qa8 73.f5 Qe4+ 74.Kd2 Qxf5 75.Ke3 Qf1 76.Kd2 g5 77.Kc3 Qe1+ 78.Kd4 g4 79.Kc5 Qxe5+ 80.Kc6 g3 81.Kd7 g2 82.Kc8 g1Q 83.Kb7 Qg2+ 84.Kb6 Qb8+ 85.Kc5 Qd5#]

65...Qc3+ 66.Kd1 Qc2+

[66...Qd3+ 67.Ke1 b2 68.Qd8+ Qxd8 69.Kf2 b1Q 70.fxe6 Qd2+ 71.Kg3 Qg1+ 72.Kf3 Qgg2#]

67.Ke1–+ Qxf5 68.Qd8+ Kg7 69.Qb8 Qb1+ 70.Kf2

[70.Kd2 cannot change what is in store for ? 70...Qc2+ 71.Ke3 b2 72.Qd8 Qc1+ 73.Ke2 Qc4+ 74.Ke3 b1Q 75.Qf6+ Kg8 76.Qd8+ Kh7 77.Qd1 Qxd1 78.Kf2 Qdg4 79.Ke3 Qcd4#]

70...Qc2+ 71.Kg3

[71.Kg1 b2 72.Kf1 b1Q+ 73.Qxb1 Qxb1+ 74.Ke2 Qe4+ 75.Kd2 g5 76.Kc3 Qxe5+ 77.Kd3 g4 78.Kd2 g3 79.Kd3 g2 80.Kd2 g1Q 81.Kc2 Qe4+ 82.Kb2 Qd3 83.Ka2 Qgb1#]

71...b2 72.Qd8

[72.Qxb2 Qxb2 73.Kf3 g5 74.Ke3 Qxe5+ 75.Kd3 g4 76.Kd2 g3 77.Kd3 g2 78.Kd2 g1Q 79.Kc2 Qe2+ 80.Kb3 Qd4 81.Ka3 Qeb2#]

72...Qf5

[72...Qf5 73.Kg2 Qg4+ 74.Kh2 Qh5+ 75.Kg3 Qxe5+ 76.Kh3 b1Q 77.Qh8+ Kxh8 78.Kg2 Qbe1 79.Kf3 Q1g3#]

0–1